تیم کار آفرینان موفق ایرانی و غیر ایرانی (کار آفرینان پیشرو و نو اندیش )

تیم کار آفرینان پیشرو و نو اندیش ساینس تک پلاس

تیم کار آفرینان پیشرو و نو اندیش


تیم ساینس تک پلاس از کار آفرینان موفق ایرانی و غیر ایرانی و با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی بین المللی و ایجاد استارت آپ های چند ملیتی و بین رشته ای تشکیل شده است