اگر جشنواره ی ناب کار آفرین شو 2017 نبود هیچوقت گوشه ای از ذهنم درگیر نمیشد: فرزانه خدابنده

اگر جشنواره ی ناب کار آفرین شو 2017 نبود هیچوقت گوشه ای از ذهنم درگیر نمیشد: فرزانه خدابنده

اون روز ها مدام به این فکر میکردم که یک فرد تاثیر گذار میتونه یک کودکِ خلاق باشه ، شاید این تفکر، اگر یک جریان فوق العاده و جشنواره ی ناب کار آفرین شو نبود هیچوقت حتی گوشه ای از ذهنم رو درگیر نمیکرد؛ بهرحال نتیجه ی اعتمادی که طی روز های جشنواره به دانشجو شده بود انگیزه ی وصف نشدنی بود که در چشمان بیش از پانصد نفر شرکت کننده موج میزد و من شاهدش بودم .

همکاری برای برگزاری یک اتفاق تاثیر گذار میتونه بهترین خاطره ی دوران دانشجویی یک فرد باشه. تمام مدتی که کنار گروه حضور داشتم فقط یاد گرفتم. یادگیری، منو مصمم کرد که ایده هامو جدی بگیرم. هم صحبتی با اساتیدی که از جایی غیر از شهر و کشور من بودن به من یاد داد که تلاش و انگیزه میتونه عرصه ی بین المللی رو برای هرفردی مثل صحنه ی خالی تئاتر کنه ، جایی که میتونی تمام خودتو به نمایش بذاری.

و «موفقیت» نقطه ی تعریف شده ی منحصر به فردی برای من و شماست که با تلاش و انگیزه میشه بهش دست یافت.

فرزانه خدابنده